महाराष्ट्र राज्य हज समिती
अल्पसंख्याक विकास विभाग
महाराष्ट्र शासन
Label

हज धोरण

अ.क्र दस्तऐवज पहा तारीख आकार
1 हज - 2024 View Pdf 04/01/2024 10,351 KB
1 हज 2018-2022 View Pdf 07/08/2019 40 KB
2 हज 2013-2017 View Pdf 07/08/2019 40 KB